Шафи

Книжкова шафа
900х450 Н2160
Артикул: ШК 6-16
14,255.00 грн.
Книжкова шафа
900х450 Н2160
Артикул: ШК 6-161
13,925.00 грн.
Шафа-гардероб
900х595 Н2160
Артикул: ШГ 6-2
17,023.00 грн.
Шафа-гардероб
900х595 Н2160
Артикул: ШГ 6-201
15,318.00 грн.
Шафа-гардероб
900х595 Н2160
Артикул: ШГ 6-22
19,034.00 грн.
Шафа-гардероб
900х595 Н2160
Артикул: ШГ 6-221
17,384.00 грн.
Шафа-гардероб
1500х595 Н2160
Артикул: ШГ 6-42
26,833.00 грн.
Шафа-гардероб
1500х595 Н2160
Артикул: ШГ 6-421
25,073.00 грн.